Победител 2023

Категория: Проекти - Обществени сгради

БЛАГОЕВГРАД ТЕХ ПАРК

Проектант: UNITED MASTER ARCHITECTS, арх.Димитър Паскалев

Информация

БЛАГОЕВГРАД ТЕХ ПАРК
Проектът представлява комплекс от сгради (кампус), организирани около вътрешно парково пространство, предназначени за работа на високотехнологични компании, бизнес инкубатор, лаборатории и прототипиращи работилници, шоурумове, център за събития, обществено обслужване, общежитие, детска градина, парк с вътрешно пространство.

Проектът е разположен на територията на бившите Казарми и има издадено разрешение за строеж. В момента Община Благоевград кандидатства по няколко програми за финансиране и преговаря с различни технологични лидери и университети за привличането им като бъдещи наематели и партньори. С реализацията на проекта се очаква откриването на 1500 работни места в комплекса.

РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ
В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), водещ стратегически документ за развитието на страната, Благоевград е определен като център балансьор на столицата в Югозападния регион за планиране. В нея се препоръчва съвместна работа между града и столицата с оглед на разтоварването на София от функции и дестимулиране на нейната способност да концентрира хора и капитал, същевременно насърчавайки икономическото развитие на Благоевград. В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион, която пренася идеите от националното ниво, се затвърждава необходимата посока за развитие на Благоевград, за да се превърне в привлекателен селищен център, който балансира развитието в региона. Наличието на два университета, младо население, близост и добра транспортна свързаност със столицата и интерес от компании е причина една от идеите за съвместна дейност да бъде насочена към развитието в сферата на икономиката на знанието. Тази идея е за създаване на Регионален иновационен хъб в Благоевград, който да бъде подкрепен от Столична община, столични университети и бизнеси. Като част от този хъб може да бъде разработена обща университетска програма за предприемачество и СТЕМ науки със столични и международни университети. Друга посока на дейност е включване на бизнеса във формирането на образователната програма по начин, който да развива подходящи за пазара на труда умения и знания на кадрите.

ЗАСЕЛВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИДЕРИ
Заявеният интерес от IT индустрията към децентрализация от София в направление Пловдив, Стара Загора и Благоевград отваря възможност за нови строителни инициативи в града, които да отговорят на нуждите на тази индустрия, а именно - офис сгради от съвременен тип и свързаните с тях изисквания за удобен достъп, комфортна околна среда, наличие на достъпни жилища и др. Тъй като в града до момента няма нито една съвременна офис сграда, както и нито една по-значима технологична компания, е необходимо внимателно да се проучат нуждите, възможностите и рисковете от изграждането на такива. Както при индустриалните паркове, които предлагат скоростно заселване на индустриите с пълна подкрепа на местната администрация и готовност на инфраструктурата, така и високо технологичните паркове трябва да имат подобна форма на подготовка с възможност за заселване на компании в срок до 6 месеца след заявяване на интерес.

СГРАДА А
Предназначението на сграда А е основно за целите на БИЗНЕС ИНКУБАТОР за развитие на стартиращи компании в областта на високотехнологични интензивно базирани на знания услуги и свързани с това лека промишленост, електроника, автоматика, софтуер и др.
На партера са разположени ПРОТОТИПИРАЩИ РАБОТИЛНИЦИ И ШОУРУМ, свързани към товаро-разтоварна рампа.На второ и трето ниво са разположени помещения с няколко работни места, предназначени за инкубиране на стартиращи компании, както и лаборатории.

СГРАДА B
На партера в сграда B е разположен ЦЕНТЪР ЗА СЪБИТИЯ, който съдържа в себе си две многофункционални зали, две зали за срещи, кафе, фоайе и зала за пресконференции. На същото ниво е разположена ресторант и кафетерия с обща кухня.
На второ и трето ниво са разположени офиси.

СГРАДА C
На партера на сграда C са разположени ФОРУМ – пространство за колаборации, коуъркинг и неформални събития, както и нощен клуб. Клубът има собствен вход.
На второ и трето ниво са разположени офиси. На четвърти етаж са разположени общежития от типа „коливинг“ – самостоятелни стаи със собствена баня и обща кухня и дневна, които са предназначени за временно обитаване от временно пребиваващи служители на технологичните компании

СГРАДА D
На партера на сграда D е разположена БИБЛИОТЕКА, КАНТИНА, ФИТНЕС И СПОРТНА ЗАЛА.
На второ ниво е разположена ДЕТСКА ГРАДИНА със самостоятелен вход и дворно пространство, което се образува поради денивелацията на терена.
На второ и трето ниво е разположен ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР – IT УЧИЛИЩЕ

СУТЕРЕН
Четирите сгради имат общ сутерен, достъпен за автомобили от две двупътни рампи. В сутерена е разположен паркинг за 280 паркоместа, разпределени по сегменти с различен достъп, подобно на големите търговски центрове. Свободен изход до нивото на вътрешното парково пространство се осъществява чрез три големи отвора в плочата на кота Нула, в който са разположени стълбищни клетки и асансьори. Достъп до вертикалите на сградите се осъществява през техните вертикални ядра.
В сутерена са разположени още складове, които обслужват обектите за обществено обслужване, както и технически помещения: абонатна станция, трафопост, ОВК помещения, резервоар за пожарогасене и помпено.

ВЪТРЕШЕН ПАРК
Вътрешният парк представлява сърцето на комплекса и ще бъде със свободен достъп. Върху плочата на сутерена се предвиждат насипи с височина до 2 м., образуващи релеф (хълмове), в които са засадени дърветата. Алейната мрежа е криволинейна и контрастрира на ортогоналната система на сградите. По протежение на алейната мрежа са разположени перголи и пейки. Предвиждат се водни елементи – водни огледала, разположени около светлинните кладенци към сутерена, както и голямо водно огледало с разположена в него склулптура на входа на парка, към кръстовището.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Площ на парцела постигнати параметри
Разгъната застроена площ 26 000
Процент озеленяване, вкл. зелени покриви спрямо площта на парцела 58%
Подземен паркинг 13 000

Офиси, инкубатор, лаборатории 18 600 м2
Общежития тип Coliving 1500 м2
Обществено обслужване 5900 м2
Работни места офиси, инкубатор , лаборатории 1200 раб.м.
Работни места обществено обслужване 300 раб.м.
Паркоместа 280 п.м.
Паркоместа/м2РЗП 1/80м2
Паркоместа/работни места 1/5
Велопаркинг клас А 280 п.м.
Велопаркинг/работни места 1/5
Паркоместа/м2РЗП 1/80м2

 

 © 2020 Archinova All rights reserved!